Privacy Reglement


PRIVACY REGLEMENT

Dit privacy reglement is van toepassing voor Stichting Zorg Andersom met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Zorg Andersom is zorgaanbieder van ouderbegeleiding en training. Wanneer u zorg van ons ontvangt, vragen wij u naar uw persoonsgegevens. Wij zullen deze met grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Het reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van klanten en medewerkers en is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Stichting Zorg Andersom worden verwerkt.

Doel van dit reglement is om de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van persoonsgegevens, vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens mogen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld en dit op zorgvuldige, transparante en proportionele wijze wordt gedaan. Voor uitvoering van de wetten vanuit waar Stichtng Zorg Andersom ouderbegeleiding/training biedt zijn de doelen voor het verwerken in deze wetten vastgelegd. Voor werknemers van Stichting Zorg Andersom worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen t.a.v. wetgeving vanuit andere wetten zoals de Arbowet en Wet verbetering Poortwachter.

We verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een grondslag is. Hierbij geldt dat er toestemming is door betrokkenen voor verwerking van gegevens, er is sprake van een zorgovereenkomst, dit gebeurt op grond van wettelijke verplichting en uit gerechtvaardigd belang.

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming en in ons verwerkingsregister houden wij de namen en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken bij, de doelen en bewaartermijnen, een beschrijving van persoonsgegevens, een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens en een beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Persoonsgegevens worden bewaard vanuit een wettelijke verplichting met vastgestelde bewaartermijnen. Deze worden eveneens verwerkt in het verwerkingsregister.

Ten aanzien van geheimhouding en uitvoering van dit reglement zijn betrokkenen geïnformeerd over de geheimhoudingsplicht. Stichting Zorg Andersom heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Medewerkers hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit doelmatig is voor de uitoefening van hun taken.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke is Stichting Zorg Andersom, Thames 9, 3144 DG  Maassluis. Functionaris gegevensbescherming is J. de Jong, email administratie@zorgandersom.nl

Citeertitel en inwerkingtreding

Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement Stichting Zorg Andersom en treedt in werking op 1 januari 2022
Datum wijziging 1 januari 2023

Ouders over Zorg Andersom