Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING ZORG ANDERSOM

Artikel 1 – begripsbepaling

Vraag-en doelgerichte begeleiding voor ouders

Stichting Zorg Andersom biedt ouderbegeleiding en training aan ouders van zorgintensieve kinderen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 84306092 , AGB code 98106005

Opdrachtgever/cliënt

De ouder/verzorger, deze is wettelijk vertegenwoordiger van het kind op wiens naam een beschikking is afgegeven.

Opdrachtnemer/zorgaanbieder

Stichting Zorg Andersom, de organisatie die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Zorgovereenkomst

Een overeenkomst tot zorgverlening tussen Stiching Zorg Andersom en de opdrachtgever. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden  Stichting Zorg Andersom van toepassing.

Tarief

Het voor de zorgverlening berekende tarief is vrijgesteld van btw indien de opdrachtgever een geldige indicatie/beschikking vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ heeft.

Indien er geen geldige beschikking op grond van genoemde wetten is afgegeven zal Stichting Zorg Andersom genoodzaakt zijn 21% btw in rekening te brengen.

Intakegesprek

Het gesprek tussen de zorgaanbieder en de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, waarin de hulpvraag en doelen van de opdrachtgever worden besproken voor aanvang van de zorgverlening.

Evaluatiegesprek

Het gesprek tussen zorgaanbieder en opdrachtgever dat periodiek plaatsvindt als onderdeel van de werkwijze van Zorg Andersom.

Zorgverlening

Het verlenen van zorg. De individuele begeleiding aan cliënt door middel van (tijdelijke)begeleiding in de thuissituatie of begeleiding vanuit praktijkruimte van Stichting Zorg Andersom of training.

Annuleren

Het beëindigen van de zorgovereenkomst, dan wel het deelnemen aan ouderbegeleiding of training.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Bij de overeenkomsten en offertes, alsmede de uitvoering daarvan, gelden de onderhavige Algemene voorwaarden tussen Stichting Zorg Andersom, door zorgaanbieder inschakelde derden en cliënt, tenzij anders overeengekomen.  Afwijkingen worden schriftelijk door Zorg Andersom vastgelegd. Door gebruikmaking van door Stichting Zorg Anderom geleverde zorg aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de voorwaarden. Onder Stichting Zorg Andersom wordt verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting Zorg Andersom de opdracht uitvoeren.

 
Artikel 3 -  Uitvoering van de overeenkomst

De zorgaanbieder zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren in samenwerking met de cliënt. Stichting Zorg Andersom conformeert zich aan de intentie kwalitatief correcte zorg te bieden.

Wanneer er volgens de zorgaanbieder er voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzaak bestaat om de zorg door derden te laten uitvoeren, zal dit altijd in overleg met de cliënt gebeuren.

De cliënt draagt zorg voor het juist en tijdig verstrekken van informatie, welke voor zorgaanbieder noodzakelijk is om tot het naar behoren uitvoeren van het overeengekomen in de zorgovereenkomst.


De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van door cliënt onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de zorgaanbieder kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand tussen Stichting Zorg Andersom en de opdrachtgever door ondertekening van de zorgovereenkomst door beide partijen. Stichting Zorg Andersom ontvangt van de cliënt een kopie van de beschikking.

Stichting Zorg Andersom draagt zorg voor de inzet van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Dat wil zeggen dat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om adequate ouderbegeleiding te kunnen verlenen.

Elke cliënt heeft één vaste contactpersoon binnen Stichting Zorg Andersom. De benodigde begeleiding kan door verschillende medewerkers worden geboden, echter wij werken met vaste duo medewerker in een gezin om optimaal voortgang van de ouderbegeleiding te kunnen borgen. Bij ziekte en/of vakantie van de vaste ouderbegeleider zorgt Stichting Zorg Andersom  binnen haar mogelijkheden voor adequate vervanging. Stichting Zorg Andersom waarborgt de kwaliteit van de te leveren begeleiding op basis van een kwaliteitshandboek en interne toetsing.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Wanneer er zich na aanvang van de overeenkomst omstandigheden voordoen in het kader van de opdracht die niet waren voorzien, dan geldt dat in overleg zal worden gezocht naar een passende oplossing. Er kan een aanpassing van de overeenkomst plaatsvinden na onderling overleg met de cliënt. Wanneer wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft zal Stichting Andersom de cliënt hierover tijdig inlichten.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

De zorgovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is als en zodra het recht een beschikking voor ouderbegeleiding eindigt. Tevens eindigt de zorgovereenkomst zodra het recht op een persoonsgebonden budget eindigt en niet wordt verlengd of het persoonsgebonden budget onder andere voorwaarden niet wordt verlengd. De overeenkomst eindigt ook indien de zorgvrager afziet van zorg geleverd door Stichting Zorg Andersom met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Stichting Zorg Andersom is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Tevens is zorgaanbieder bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid

Stichting Zorg Andersom is verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen te beschouwen als geheimhouding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als het redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 8 – Tarieven

Voor de uitvoering van de opdracht is verschuldigd het honorarium, vermeerderd met eventuele reiskosten en reistijdvergoeding, zoals is overeengekomen in de zorgovereenkomst. Indien na het sluiten van de zorgovereenkomst door de opdrachtgever wordt aangegeven dat hij gebruik wil maken van een extra dienst van Stichting Zorg Andersom, dan worden deze kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

Het honorarium vermeerderd met eventuele reiskosten en een reistijd-vergoeding, indien overeengekomen in de zorgovereenkomst, wordt maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de betaling achterwege blijft kan Stichting Zorg Andersom een beroep doen op de onzekerheidsexeptie, zoals verwoord in artikel 6:263 BW en de uitvoering van de opdracht opschorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. Indien het PGB tekortschiet, is de opdrachtgever privé aansprakelijk voor het voldoen van de kosten.

Bezwaar tegen de hoogte van een factuur heeft geen opschortende werking op de betalingsverplichting. Wanneer Zorg Andersom onverhoopt over dient te gaan tot incasso van de gefactureerde bedragen, zullen alle buitengerechtelijke kosten en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00.

Artikel 10 – Verplichting tot afnemen van overeengekomen werkzaamheden

De opdrachtgever is verplicht tot afname van de overeengekomen werkzaamheden. De overeengekomen werkzaamheden omvatten onze zorgverlening ten aanzien van ouderbegeleiding en de training Stichting Zorg Andersom.

Stichting Zorg Andersom  verleent de ouderbegeleiding volgens een planningsschema c.q. rooster en heeft daartoe een aantal medewerkers in (vaste) dienst. De kosten van de in het rooster van de lopende maand geplande begeleiding worden te allen tijde in rekening gebracht. Geplande begeleidingsuren die langer dan 1 maand voor levering zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Stichting Zorg Andersom verzorgt de training als maatwerkvoorziening in groepen van maximaal 8 deelnemers. Om de continuïteit te borgen van de training hanteren wij voor ouders die de training volgen een termijn van kosteloos annuleren van 6 weken voor aanvang van de training. Indien de training wordt geannuleerd door een deelnemer binnen 6 weken voor aanvang van de training worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. De deelnemer kan in overleg met Stichting Zorg Andersom de training op ieder ander gewenst moment alsnog volgen. Data staan vermeld op de website van Stichting Zorg Andersom.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Stichting Zorg Andersom is verplicht alle informatie die betrekking heeft op de cliënt vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever gaat met het ondertekenen van de zorgovereenkomst akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger. Hierop is het Privacyreglement van Zorg Andersom van toepassing.

Artikel 12 – Inzagerecht

Zorg Andersom machtigt alleen kantoormedewerkers voor toegang tot het computernetwerk waarop de persoonsgegevens van cliënten worden opgeslagen. De ouderbegeleiders hebben alleen inzage in relevante persoonsgegevens indien deze de zorg voor de cliënt op zich neemt. Wanneer Stichting Zorg Andersom een schriftelijk verzoek ontvangt van een cliënt zal altijd inzage in de eigen persoonsgegevens worden verleent.

Artikel 13 – Vernietiging en wijziging van gegevens

De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten wijzigen of vernietigen na schriftelijk verzoek aan Zorg Andersom.

Artikel 14 – Klanttevredenheid en Klachtrecht

Stichting Zorg Andersom stelt klanttevredenheid als hoge prioriteit. Om dit te toetsen evalueren wij onze zorg half jaarlijks en houden wij jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek. Wanneer u een klacht heeft kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij de directie. Stichting Zorg Andersom zal in gesprek met u streven naar een oplossing.  De cliënt kan daarnaast gebruik maken van het klachtenreglement van Stichting Zorg Andersom waarin de procedure staat beschreven van Klantenportaal Zorg. Dit is de organisatie die onafhankelijk de wettelijke klachtenprocedure zal afhandelen.


Artikel 15 – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet is stichting Zorg Andersom verplicht om te werken conform het stappenplan welke geldt bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is binnen de een door LVAK gecertificeerd protocol aanwezig en er is een aandachtsfunctionaris aangesteld.
Wijziging en vaststelling Algemene voorwaarden

Artikel 16

Dit reglement wordt vastgesteld door de directie van Stichting Zorg Andersom. De directie houdt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

Artikel 17 –  Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Stichting Zorg Andersom naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 19 - Citeertitel en inwerkingtreding

Dit reglement wordt aangehaald als: Algemene Voorwaarden Stichting Zorg Andersom en treedt in werking op 1 januari 2022
Datum laatste wijziging: 1 juli 2023

Ouders over Zorg Andersom